Content

Ohutusinfo


Airok OÜ Planeedi 10 on B kategooria suurõnnetusohuga ettevõte, ning on kohustatud edastama vastavalt 01.03.2016 vastu võetud Majandus- ja taristuministri määruse nr 18 „ Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele¹ “ § 6, alljärgneva ohutusalase teavituse:

Käitaja nimi: Airok OÜ

Käitise aadress: Planeedi 10 Viljandi linn

Ohutusabinõude kohta teavet andva isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed:

Margus Leetma, ohutus- ja kvaliteedijuht, e-post: margus.leetma@airok.eu , telefon: +372 5886 2251

Airok OÜ on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab tähtajatut käitamisluba nr OKK-17-19.

Kõikide kohapeal tehtud järelevalvetoimingute dokumendid ja üksikasjaliku teabe leiate TTJA avalikust dokumendiregistrist https://adr.mkm.ee/?id=TJA-JVIS-23193

Käitise tegevuse kirjeldus: vedelgaasi, hapniku, atsetüleeni vastuvõtmine, pakendamine, hoiustamine ja väljastamine.

Suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ja valmistise nimetus ning nende ohuklassifikatsioonid ja põhiliste ohtlike omaduste kirjeldus:

*Propaan-butaan on I ohukategooriasse kuuluv tuleohtlik gaas, värvitu, odoreeritud, õhust raskem, veest kergem. Suletud keskkonnas rõhu all olev eriti tuleohtlik vedelik. Sattudes surveanumast väliskeskonda aurustub kiiresti. Intensiivse aurustumisega kaasneb jahutav toime. Hoiustatakse surveanumates. ÜRO number (UN number) on 1965

*Hapnik on tugev oksüdeerija. Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. Põlemist soodustav ja kiirendav.

ÜRO number (UN number) on 1072

* Atsetüleen on I ohukategooriasse kuuluv tuleohtlik gaas, värvuseta, küüslaugulõhnaline, tule- ja plahvatusohtlik gaas, õhust kergem, isesüttimistemperatuur 299 °C. Plahvatusohtlik 2,5-82 mahu% juures

ÜRO number (UN number) on 1001

Põhiline teave suurõnnetuse ohu laadi ja stsenaariumi kohta koos selle korral rakendatavate meetmetega, kaasa arvatud kaardil kujutatud ohuala suurus ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale:

Vedelgaasi käitlemisel võib puruneda torustik või mahuti. Mahavalgunud vedelgaas hakkab aurustuma ning aurud võivad plahvatada. Kasutusesolevate mahutite töökorda kontrollitakse regulaarselt igal aastal vastavat pädevust omava ettevõtte poolt. Torustikele on teostatud nelja kordse töörõhuga surveproov ja viidud läbi lekkekontroll. Vedelgaas võib mahutist väljudes süttida (välgutabamus, süütamine, vmt). Ohualas võib saada kuumakahjustusi, lööklaine põrutusi,purustusi.Tuleõnnetuse korral tuleb ohuallikast liikuda eemale, põlevmaterjali suitsu sisse jäämisel liikuda tuulesuunaga risti suitsust eemale. Suitsuga kokkupuutuvatel hoonetel tuleb sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon. Ohualas võivad inimesed, vara ja keskkond saada kuumakahjustusi, põlemissuitsu sissehingamisel võib inimene saada hingamisteede kahjustuse või üldise mürgituse. Põlengut ennetavate meetmetena on territoorium ümbritsetud piirdeaiaga ja elektroonilise valvega. Mahutid ja torustik on varustatud piksekaitsega. Piksekaiset ja kordusmaandust kontrollitakse regulaarselt iga kolme aasta tagant.

Airok OÜ ohuala kaart (ohuala on 420 m ohuallikast)

PILT

Teave, suurõnnetuse toimumisel ohustatud inimeste hoiatamise kohta:

Suurõnnetuse korral käivitatakse Airok OÜ territooriumil häiresignaal. Häiresignaal koosneb tõusvatest ja langevatest helijadadest. Elanikkonna üldiseks informeerimiseks pannakse õnnetusalane teave Airok OÜ kodulehele. Sündmuskohal saab vajadusel kasutada täiendava operatiivinfo jagamiseks ruuporit.

Teave, kuidas ohustatud inimesed peavad suurõnnetuse korral käituma:

Õnnetusjuhtumi korral tuleb inimestel liikuda ohualast välja, ning käituda vastavalt päästetööde juhi korraldustele. Kui põlemissuits kandub hooneteni, siis tuleb hoonel sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon.

Koostöö kohta Päästeametiga:

Airok OÜ teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi. Koostöö raames korraldatakse ühisõppusi ja koordineeritakse päästeressursside olemasolu. Päästeamet korraldab regulaarselt objekti ülevaatusi.

Juhised väljaspool käitist toimuva õnnetusjuhtumi või hädaolukorra puhuks:

Airok OÜ-st väljaspool toimuva õnnetusjuhtumist tingitud hädaolukorra puhul tuleb jälgida üleriikliku meediat ja kohaliku omavalitsuse infokanaleid (www.viljandi.ee). Õnnetusse sattumisel on soovitatav järgida kõiki päästeasutuse antud juhiseid.

Juhised elektroonilisel kujul teabe hankimiseks:

Airok OÜ ohutusalane teave on kättesaadav aadressilt www.airok.eu Päästetööde ja õnnetusjuhtumite alast teavet saab aadressilt www.rescue.ee ohtlike ettevõtete inspekteerimiskavade ja ohutusalast teavet saab aadressilt www.ttja.ee A ja B kategooria suurõnnetusohuga ettevõtete kaardirakendus koos ohuala piiridega on leitav aadressilt

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=889&zlevel=6,592505.37109375,6470420.4101565

Airok OÜ Hapniku kinnistu on A kategooria suurõnnetusohuga ettevõte, ning on kohustatud edastama vastavalt 01.03.2016 vastu võetud Majandus- ja taristuministri määruse nr 18 „ Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele¹ “ § 6, alljärgneva ohutusalase teavituse:

Käitaja nimi: Airok OÜ

Käitise aadress: Hapniku kinnistu, Pinska küla, Viljandi vald

Ohuallika koordinaadid XY: 6468806.2 , 590618.4

Ohutusabinõude kohta teavet andva isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed:

Margus Leetma, ohutus- ja kvaliteedijuht,

e-post: margus.leetma@airok.eu , telefon: +372 5886 2251

Airok OÜ on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab tähtajatut käitamisluba nr OKK-07-20.

Kõikide kohapeal tehtud järelevalvetoimingute dokumendid ja üksikasjaliku teabe leiate TTJA avalikust dokumendiregistrist https://adr.mkm.ee/?a=tja&s=airok+o%C3%BC+hapniku

Käitise tegevuse kirjeldus: vedelgaasi ladustamine ja väljastamine.

Suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ja valmistise nimetus ning nende ohuklassifikatsioonid ja põhiliste ohtlike omaduste kirjeldus:

*Propaan-butaan on I ohukategooriasse kuuluv tuleohtlik gaas, värvitu, odoreeritud, õhust raskem, veest kergem. Suletud keskkonnas rõhu all olev eriti tuleohtlik vedelik. Sattudes surveanumast väliskeskonda aurustub kiiresti. Intensiivse aurustumisega kaasneb jahutav toime. Hoiustatakse surveanumates. ÜRO number (UN number) on 1965

Põhiline teave suurõnnetuse ohu laadi ja stsenaariumi kohta koos selle korral rakendatavate meetmetega, kaasa arvatud kaardil kujutatud ohuala suurus ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale:

Vedelgaasi käitlemisel võib puruneda torustik või mahuti. Mahavalgunud vedelgaas hakkab aurustuma ning aurud võivad plahvatada. Kasutusesolevate mahutite töökorda kontrollitakse regulaarselt igal aastal vastavat pädevust omava ettevõtte poolt. Torustikele on teostatud nelja kordse töörõhuga surveproov ja viidud läbi lekkekontroll. Vedelgaas võib mahutist väljudes süttida (välgutabamus, süütamine, vmt). Ohualas võib saada kuumakahjustusi, lööklaine põrutusi,purustusi.Tuleõnnetuse korral tuleb ohuallikast liikuda eemale, põlevmaterjali suitsu sisse jäämisel liikuda tuulesuunaga risti suitsust eemale. Suitsuga kokkupuutuvatel hoonetel tuleb sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon. Ohualas võivad inimesed, vara ja keskkond saada kuumakahjustusi, põlemissuitsu sissehingamisel võib inimene saada hingamisteede kahjustuse või üldise mürgituse. Põlengut ennetavate meetmetena on territoorium ümbritsetud piirdeaiaga ja elektroonilise valvega. Mahutid ja torustik on varustatud piksekaitsega. Piksekaiset ja kordusmaandust kontrollitakse regulaarselt iga kolme aasta tagant.

Hapniku vedelgaasihoidla ohuala kaart

(ohuala on 479 m ohuallikast)

PILDI KOHT

Teave, suurõnnetuse toimumisel ohustatud inimeste hoiatamise kohta:

Suurõnnetuse korral teavitatakse elanikkonda portatiivse ruuporiga ja pannakse õnnetusalane teave Airok OÜ kodulehele. Õnnetuskohale saabunud ametkonnad kasutavad oma sõidukitel häiresignaale

Teave, kuidas ohustatud inimesed peavad suurõnnetuse korral käituma:

Õnnetusjuhtumi korral tuleb inimestel liikuda ohualast välja, ning käituda vastavalt päästetööde juhi korraldustele. Kui põlemissuits kandub hooneteni, siis tuleb hoonel sulgeda aknad ja uksed, ning lülitada välja sundventilatsioon.

Koostöö kohta Päästeametiga:

Airok OÜ teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi. Koostöö raames korraldatakse ühisõppusi ja koordineeritakse päästeressursside olemasolu. Päästeamet korraldab regulaarselt objekti ülevaatusi.

Juhised väljaspool käitist toimuva õnnetusjuhtumi või hädaolukorra puhuks:

Airok OÜ-st väljaspool toimuva õnnetusjuhtumist tingitud hädaolukorra puhul tuleb jälgida üleriikliku meediat ja kohaliku omavalitsuse infokanaleid (www.viljandivald.ee). Õnnetusse sattumisel on soovitatav järgida kõiki päästeasutuse antud juhiseid.

Juhised elektroonilisel kujul teabe hankimiseks:

Airok OÜ ohutusalane teave on kättesaadav aadressilt www.airok.eu Päästetööde ja õnnetusjuhtumite alast teavet saab aadressilt www.rescue.ee ohtlike ettevõtete inspekteerimiskavade ja ohutusalast teavet saab aadressilt www.ttja.ee A ja B kategooria suurõnnetusohuga ettevõtete kaardirakendus koos ohuala piiridega on leitav aadressilt

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA11AH5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1620&HEIGHT=937&zlevel=7,590618.42559782,6468806.1885793