Content

Garantii


Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja .

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)) .

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Airok OÜ`d probleemist e-posti aadressil kauplus@airok.eu kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Airok OÜ-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

Airok OÜ ei vastuta:

Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Muud tingimused

Airok OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks.

Airok OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Airok OÜ jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, teenuste ja soodsate pakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Airok OÜ andmebaasist.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Airok OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Airok OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.